Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Ballenkoning BV

  1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Onder (de) “de Ballenkoning BV” wordt in deze voorwaarden verstaan De Ballenkoning BV, onder toepasselijkheid van deze voorwaarden een overeenkomst tot verkoop en/of levering aangaat. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van of aan en op iedere overeenkomst met de Ballenkoning BV, en op de uitvoering daarvan, alles uitsluitend voor zover de Ballenkoning BV daarbij als verkopende en/of leverende partij optreedt of naar aanleiding van een aanbod zou kunnen optreden. 1.3 Onder (de) afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan degene die, bij een aanbod of overeenkomst, waarbij de Ballenkoning BV als verkopende of leverende partij optreedt of zou kunnen optreden als in lid 2 omschreven, als wederpartij van de Ballenkoning BV optreedt, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen. 1.4 Het om welke reden ook niet van toepassing zijn van deze voorwaarden op enig aanbod en/of enige overeenkomst is niet van invloed op de toepasselijkheid op andere aanbiedingen en overeenkomsten. 1.5 De inhoud van deze voorwaarden kan periodiek gewijzigd worden. Voor inwerkingtreding van een gewijzigde versie wordt deze, minstens op gelijke wijze als de voorafgaande versie die dit beding bevat, ter kennis van potentiële afnemers gebracht. Op aanbiedingen en overeenkomsten die daarna tot stand komen is de jongste versie van toepassing. 1.6 Afwijkingen van deze voorwaarden en wijzigingen of annuleringen van overeenkomsten binden de Ballenkoning BV slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door de directie van de Ballenkoning BV geaccepteerd zijn. Acceptatie door anderen kan voor de Ballenkoning BV slechts bindend zijn, indien het anderen betreft die naar de verkeersopvattingen, zoals deze gelden tussen partijen als de Ballenkoning BV en afnemer, buiten twijfel bevoegd zijn de Ballenkoning BV ter zake te vertegenwoordigen. 1.7 Geldig tot stand gekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden de Ballenkoning BV slechts met betrekking tot het aanbod en/of de overeenkomst ter zake waarvan deze afwijking plaatsvond. 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 2.1 De afnemer kan bij de Ballenkoning BV bestellingen doen middels toezending, desgewenst per mail, van een door hem ingevuld bestelformulier, overeenkomstig het door de Ballenkoning BV hiertoe beschikbaar gestelde model, althans een model van gelijke strekking en duidelijkheid, indien de Ballenkoning BV dergelijke bestelformulieren hanteert. 2.2 Het bestelformulier dient duidelijk ingevuld te worden. Verbeteringen en/of wijzigingen kunnen niet middels doorhaling of wijziging op het formulier aangebracht worden. Indien dit toch gebeurt kan de Ballenkoning BV van het negeren of misverstaan van doorhalingen of verbeteringen nimmer en verwijt gemaakt worden. 2.3 Mondelinge, al dan niet telefonische bestellingen bij de Ballenkoning BV die bovenbedoelde bestelformulieren hanteert worden geacht overeenkomstig het bovenstaande gedaan te zijn. De Ballenkoning BV is bevoegd ter zake harerzijds een bestelformulier in te vullen als ware dit door afnemer geschiedt. 2.4 Indien en zodra de Ballenkoning BV een door afnemer ingevuld bestelformulier overeenkomstig lid 2 van dit artikel heeft ontvangen, wordt dit formulier geacht een aanbod van de afnemer tot het aangaan van een overeenkomst te behelzen en de op basis daarvan tot stand te brengen overeenkomst volledig weer te geven en zijn alle eventueel eerder tussen partijen geldend geworden bedingen vervallen.

 

 

 

 

2.5 Indien de Ballenkoning BV geen bestelformulieren als bovenbedoeld hanteert wordt iedere uitlating van de afnemer, die erop neer komt dat deze een overeenkomst met de Ballenkoning BV tot stand wil laten komen, beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, dat alle eventueel eerder tussen partijen geldend geworden bedingen doet vervallen. 2.6 Het aanbod van de afnemer is onherroepelijk gedurende de termijn waarbinnen de overeenkomst krachtens lid 7 van dit artikel tot stand kan komen. In het navolgende wordt het aanbod ook als “bestelling” aangeduid. 2.7 Overeenkomsten komen naar aanleiding van aanbiedingen van afnemer eerst tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod door de Ballenkoning BV, welke aanvaarding niet in het in ontvangst nemen van de aanbieding zelve gelegen geacht kan worden, of, uiterlijk, door beantwoording van het aanbod middels facturering of levering door de Ballenkoning BV, in dit laatste geval voor zover de facturering of levering aan de aanbieding beantwoordt. Aanvaarding van het aanbod langs een van bovenbedoelde wegen zal binnen de termijn, waarbinnen de Ballenkoning BV, op grond van artikel 4 van deze voorwaarden, daadwerkelijk dient af te leveren, plaatsvinden, bij gebreke waarvan de afnemer bevoegd is de Ballenkoning BV mede te delen dat zijn aanbod als vervallen beschouwd moet worden. 2.8 Alle uitingen van de Ballenkoning BV, die opgevat moeten worden als aanbod, zijn vrijblijvend. Op de acceptatie van een dergelijk aanbod door de afnemer zijn de leden 1, 2, 3, 4 en 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor aanbod en bestelling acceptatie gelezen wordt. 3. INHOUD OVEREENKOMSTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Voor wat betreft de niet in deze voorwaarden geregelde onderdelen wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het aanbod, door de acceptatie daarvan door de afnemer c.q. door de acceptatie daarvan door de Ballenkoning BV, alles voor zover voorgevallen, voor zover deze onderling overeenstemmen. Alle verklaringen zijdens de Ballenkoning BV en de afnemer en dus ook de betreffende onderdelen van de overeenkomst, worden gelezen met inachtneming van het navolgende: a) verklaringen met betrekking tot hoeveelheid, getal, maat, gewicht, kleur, samenstelling, vorm, afmetingen en dergelijke gelden slechts bij benadering. Volgens verkeersopvattingen tussen partijen als de Ballenkoning BV en de afnemer acceptabele marges kunnen door de Ballenkoning BV volledig benut worden; b) verklaringen met betrekking tot de prijs zijn vrijblijvend en worden eerst na en/of naar aanleiding van het tijdstip van aflevering van de betreffende zaken door de Ballenkoning BV gepreciseerd, zulks op basis van de eerdere verklaringen en de sedertdien – al dan niet voorzien of voorzienbaar – opgetreden stijgingen van prijzen en kosten van grond- en hulpstoffen, energie, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, overheidsheffingen, gevolgen van de- of revaluatie en dergelijke en verhogingen waartoe de Ballenkoning BV krachtens wetsbepaling bevoegd is. Indien tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering meer dan drie maanden verstrijken is de Ballenkoning BV tot verhoging van de volgend het bovenstaande geldende prijs bevoegd. Alle prijzen worden steeds, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, weergegeven “af fabriek”; alle kosten die optreden vanaf het moment dat de verkochte en/of te leveren zaken in de fabriek van de Ballenkoning BV voor verzending gereed zijn, zoals vrachtkosten, zijn naast de prijs voor rekening van de afnemer. Deze bijkomende kosten worden door de Ballenkoning BV berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor zover deze kosten rechtstreeks door de afnemer betaald zijn, geldt zulks als de betaling van een voorschot aan de Ballenkoning BV. Alle bedragen worden steeds exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en in Euro’s weergegeven; c) verklaringen met betrekking tot aflevertijden gelden met inachtneming van het daaromtrent in artikel 4 en elders in deze voorwaarden bepaalde; d) getoonde monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding vertrekt zonder dat af te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 3.2 Door bij overeenkomst verplichtingen op zich te nemen, in welke bewoordingen ook, kan de Ballenkoning BV niet geacht worden de nakoming daarvan zodanig te garanderen, dat enig wettelijk of contractueel recht van de Ballenkoning BV zich op niet toerekenbaarheid van een tekortkoming te beroepen, verminderd wordt. 4. AFLEVERTIJD EN AFLEVERING 4.1 Onder aflevertijd wordt verstaan de tijd die globaal mag verstrijken tussen het moment waarop de Ballenkoning BV de bestelling ontvangt, en, indien een overeenkomst tot stand komt, het moment van aflevering. De aflevertijd kan in een aantal tijdseenheden worden weergegeven, in de vorm van een concrete datum die als einddatum van de aflevertijd fungeert of in woorden die ongespecificeerd een mate van spoed aanduiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Overeengekomen aflevertijden geven een indicatie van het moment waarop afgeleverd moet worden. De aflevering zal plaatsvinden niet eerder dan zeven dagen voor de laatste dag van de overeengekomen aflevertijd en niet later dan zoveel werkdagen na die laatste dag, als de overeengekomen aflevertijd weekdagen duurt, met een minimum van vijf en een maximum van veertien werkdagen. Indien de eerste vroegere respectievelijk de laatste latere dag op een zaterdag, zon- of feestdag valt, wordt deze vervroegd respectievelijk uitgesteld tot de eerste werkdag daarvoor respectievelijk daarna. Voor het tijdstip waarop de Ballenkoning BV krachtens dit artikel uiterlijk dient af te leveren kan de Ballenkoning BV niet in verzuim geraken, ook niet op grond van ingebrekestelling. 4.3 Onweersproken gebleven, als gewenst door de afnemer opgegeven aflevertijden, gelden als overeengekomen aflevertijden, met dien verstande dat deze steeds geacht worden minstens drie werkdagen na ontvangst van de bestelling door de Ballenkoning BV te belopen. 4.4 Indien geen aflevertijd is overeengekomen geldt een aflevertijd van veertien dagen als overeengekomen. Indien de overeengekomen aflevertijd is uitgedrukt in niet geconcretiseerde op spoed duidende bewoordingen geldt een aflevertijd van acht dagen als overeengekomen. In beide in dit lid bedoelde gevallen mag de aflevering ook voor de in lid 2 van dit artikel bepaalde vroegste afleverdatum geschieden. 4.5 Afleveringen op een tijdstip dat afwijkt van het in het in lid 2 van dit artikel bepaalde worden geacht tijdig te zijn, indien de afnemer niet onmiddellijk, althans zo spoedig als de belangen van de Ballenkoning BV rechtvaardigen, nadat hij begreep of behoorde te begrijpen dat de aflevering ontijdig zou geschieden, daartegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. 4.6 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding draagt de Ballenkoning BV zorg voor het transport van de gekochte zaken, met eigen vervoermiddelen of middels derden, met dien verstande dat de zaken alsdan door of namens de Ballenkoning BV worden vervoerd tot de voor het vervoermiddel bereikbare plaats, die het dichtst bij de hoofdingang van het opgegeven adres van de afnemer gelegen is. Indien de Ballenkoning BV zorg draagt voor het transport wordt de aflevering geacht plaats te vinden op het moment direct voor en ter plaatse van de inlading in het eerste vervoermiddel waarmee de zaken naar de afnemer vervoerd worden. Indien het transport plaatsvindt door of in opdracht van de afnemer wordt de aflevering geacht plaats te vinden op het moment waarop de Ballenkoning BV de afnemer mededeelt dat de zaken gereed zijn voor aflevering en ter plaatse waar de zaken zich alsdan volgens opgave van de Ballenkoning BV bevinden, alwaar deze verder door de Ballenkoning BV voor afnemer gehouden zullen worden. 4.7 De Ballenkoning BV is bevoegd verkochte en/of te leveren zaken ineens volledig of in gedeelten af te leveren, ongeacht of de koop en/of leveringsverplichting bij een of meerdere overeenkomsten tot stand gekomen zijn. 4.8 Indien de Ballenkoning BV om welke reden ook gehouden is een tekortkoming ongedaan te maken, is zij bevoegd dat op een later tijdstip dan het moment van tekortschietende aflevering te doen. 4.9 De afnemer is verplicht spontaan alle voor een deugdelijke aflevering noodzakelijke handelingen te verrichten en maatregelen te treffen, die bij de overeenkomst niet uitdrukkelijk door de Ballenkoning BV op zich genomen zijn.

 

 

 

 

 

4.10 Onder afroeporder wordt verstaan een overeenkomst waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat aflevering op afroep van de afnemer zal plaatsvinden. Slechts indien uitdrukkelijk een tijdstip bepaald is waarvoor de afroep niet zal plaatsvinden is sprake van een dergelijke afroeporder en gelden met betrekking tot de aflevertijd de navolgende bepalingen. In alle andere gevallen gelden de regels voor gewone overeenkomsten onverkort. 4.11 Bij afroeporders wordt de afroep beschouwd als bestelling en worden de gevolgen van de afroep bepaald door de bepalingen die de gevolgen van bestellingen regelen. 4.12 Indien de afroeporder een uiterste datum van afroep bepaalt is de Ballenkoning BV gerechtigd, doch niet verplicht, bij gebreke van een afroep voor die datum de afroep op iedere gewenste dag na deze uiterste datum als gedaan te beschouwen. 4.13 De Ballenkoning BV is bevoegd, doch niet verplicht om afroepen, die voor het in lid 10 van dit artikel genoemde tijdstip plaatsvinden, aan te merken als eerst op dat tijdstip gedaan. 5. BETALING 5.1 De volledige prijs dient door de Ballenkoning BV ontvangen te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum of, indien deze eerder plaatsvindt, voor de aflevering. Gedeeltelijke betaling verplicht de Ballenkoning BV nimmer tot enige aflevering. Zolang enig door de afnemer aan de Ballenkoning BV uit welken hoofde ook verschuldigd bedrag c.q. verschuldigde zekerheidsstelling onbetaald blijft respectievelijk niet gesteld is, kan de afnemer zich niet beroepen op het wel betaald zijn van enige prijs. 5.2 In het kader van het voorgaande lid wordt met de afnemer gelijkgesteld iedere derde, die financiële of organisatorische banden met de afnemer heeft, heeft gehad of zal krijgen. Indien de prijs in verband met het bovenstaande op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip niet volledig betaald is of geacht kan worden, beginnen overeengekomen aflevertijden pas te lopen zodra dit wel het geval is. 5.3 Hetgeen de Ballenkoning BV eventueel vóór volledige betaling overeenkomstig lid 1 van dit artikel heeft afgeleverd kan door haar als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd en kan de Ballenkoning BV in geen enkel opzicht in een nadeliger positie brengen dan zij zonder deze aflevering geweest zou zijn. Kosten van ontvangen en teruggeven en gedurende de periode tussen ontvangen en teruggeven aan de afgeleverde zaken verbonden, komen voor rekening van de afnemer. Voordat enige verplichting van de Ballenkoning BV opeisbaar is, kunnen de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting door de Ballenkoning BV nimmer intreden en kan de Ballenkoning BV nimmer worden tegengeworpen dat getwijfeld wordt aan de nakoming van haar verplichtingen. 5.4 De afnemer geraakt onmiddellijk na het uiterste betalingstijdstip zonder ingebrekestelling in verzuim. 5.5 Betalingen van de afnemer strekken, ongeacht eventueel andersluidende verklaringen van de afnemer daaromtrent, steeds ter voldoening van de door de afnemer aan de Ballenkoning BV verschuldigde betalingen, uit welken hoofde ook, in de navolgende volgorde: rente en kosten met betrekking tot niet (meer) op grond van een eigendomsvoorbehoud door de Ballenkoning BV revindiceerbare door haar aan de afnemer afgeleverde zaken, de prijs van vorenbedoelde zaken, overige door de afnemer aan de Ballenkoning BV verschuldigde bedragen, rente en kosten met betrekking tot (nog) door de Ballenkoning BV op grond van een eigendomsvoorbehoud revindiceerbare zaken, door haar aan de afnemer verkocht en, tot slot, de prijs van laatstbedoelde zaken, met dien verstande dat binnen iedere genoemde categorie steeds de langst openstaande post het eerst betaald geacht wordt.

 

 

 

 

5.6 Betalingen gedaan voor het moment van opeisbaarheid en/of van verval van opeisbaarheid geven nimmer enig recht op korting, rente of restitutie. 5.7 De afnemer is tot generlei verrekening van door hem verschuldigde prijzen, rente en kosten met vorderingen op de Ballenkoning BV bevoegd, voorzover laatstgenoemde vorderingen niet door de Ballenkoning BV in de betreffende factuur als creditpost uitdrukkelijk zijn opgenomen. 5.8 Eventuele toegezegde kortingen komen te vervallen zodra de afnemer in verzuim geraakt met betrekking tot de gekorte prijs. 5.9 De Ballenkoning BV is niet gehouden ter zake van betalingen kwitanties af te geven. 5.10 Kwijting voor enige hoofdsom door de Ballenkoning BV gegeven zonder uitdrukkelijke kwijting voor rente en kosten impliceert laatstbedoelde kwijting nooit. Kwijting ter zake van een betaling door de Ballenkoning BV gegeven betreft uitsluitend de betaling waarvoor uitdrukkelijk kwijting verleend wordt en niet, bijvoorbeeld, eerder verschuldigde betalingen. 5.11 Eventueel overeengekomen omzetbonussen zijn niet opeisbaar voordat de omzet waarover deze gelden volledig gerealiseerd en met de Ballenkoning BV afgerekend is en dan slechts na ontvangst van een factuur van de Ballenkoning BV waarin deze bonussen uitdrukkelijk verwerkt zijn. 5.12 De afnemer is verplicht desgevraagd ten behoeve van de Ballenkoning BV zekerheid te stellen voor de nakoming van alle verplichtingen die zij op enig moment al dan niet opeisbaar jegens de Ballenkoning BV heeft, zulks binnen een daarvoor door de Ballenkoning BV te stellen termijn. 6. AANSPRAKELIJKHEID 6.1 De Ballenkoning BV zal voor schade en kosten van de afnemer, uit welke oorzaak ook, nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een hogere som dan de aan de Ballenkoning BV voor de zaken, waaruit de schade is voortgekomen c.q. met betrekking tot welke de schade is ontstaan, verschuldigde prijs. 6.2 Tekortkomingen, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door handelingen van door de Ballenkoning BV ingeschakelde derden, al dan niet in dienstbetrekking voor de Ballenkoning BV werkzaam en van derden waarvan de Ballenkoning BV voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is, kunnen de Ballenkoning BV slechts toegerekend worden, indien de Ballenkoning BV opzet of grove schuld met betrekking tot genoemde handelingen verweten kan worden. 6.3 Lid 2 van dit artikel geldt ook in geval van opzet of grove schuld van bedoelde derden. 6.4 Tekortkomingen, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de ongeschiktheid of het anderszins tekortschieten van door de Ballenkoning BV bij de nakoming van haar verplichtingen gebruikte zaken kunnen de Ballenkoning BV slechts worden toegerekend indien de Ballenkoning BV terzake opzet of grove schuld verweten kan worden. 6.5 De Ballenkoning BV is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of op enigerlei door haar gekozen wijze behandelen of aan derden verkopen van zaken, waarvan de aflevering aan de afnemer verhinderd of teruggedraaid is. 6.6 De Ballenkoning BV is op generlei wijze aansprakelijk voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van grondstoffen en zaken die door de afnemer zijn verstrekt of dwingend voorgeschreven. 6.7 De Ballenkoning BV is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade. 6.8 De Ballenkoning BV geeft geen enkele garantie voor de (door)verkoopbaarheid en/of winstgevendheid van door haar verkochte en/of geleverde zaken. 6.9 Door de afnemer aangesproken tot herstel of vervanging van afgeleverde zaken is de Ballenkoning BV steeds bevoegd in plaats daarvan tot vervanging respectievelijk herstel over te gaan of in plaats daarvan de prijs terug te geven of kwijt te schelden. Aan de met vervanging, herstel of teruggave van de prijs gemoeide tijd kan de afnemer geen rechten ontlenen.

 

 

 

6.10 De Ballenkoning BV kan met betrekking tot enigerlei verplichting, inclusief verplichtingen betreffende het tijdstip van aflevering, niet in verzuim geraken zonder in gebreke gesteld te zijn overeenkomstig de wet op een termijn van minimaal acht dagen. De Ballenkoning BV is binnen deze termijn bevoegd afgeleverde zaken desgewenst volledig te vervangen door zaken die aan de overeenkomst beantwoorden, zonder dat daaruit enige erkenning van tekortschieten van de oorspronkelijk geleverde zaken mag worden afgeleid. 6.11 De bekwame tijd waarbinnen de afnemer ter zake van gebreken in de prestaties van de Ballenkoning BV dient te protesteren op straffe van het verlies van het recht van beroep op die gebreken, eindigt uiterlijk bij het verstrijken van een vierde van de termijn gedurende welke de afgeleverde zaken na aflevering redelijkerwijze in verband met hun houdbaarheid nog aan wederde Ballenkoning BVs verkocht zouden kunnen worden en in ieder geval op het moment waarop de zaken door de afnemer be- of verwerkt zijn en/of op zodanige wijze behandeld worden, dat bovenbedoelde termijn korter wordt dan deze bij nastreving van maximale houdbaarheid zou zijn. 6.12 Protesten ter zake van gebreken in de prestaties van de Ballenkoning BV kunnen slechts schriftelijk geldig aangetekend worden. 6.13 Vanaf het moment dat afgeleverde zaken door de afnemer be- of verwerkt zijn kan de afnemer aan enig tekortschieten van de Ballenkoning BV geen enkel recht meer ontlenen. 6.14 Op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid van de Ballenkoning BV en op straffe van de plicht tot vergoeding van de schade die de Ballenkoning BV bij gebreke daarvan lijdt, is de afnemer gehouden de afgeleverde zaken vanaf het moment van aflevering zodanig te behandelen, dat geen enkele oorzaak van vermijdbare achteruitgang ont- of (voort)bestaat, zulks rekening houdend met de mogelijkheid dat de zaken aan de Ballenkoning BV teruggeleverd zullen of kunnen worden. De afnemer is nimmer bevoegd afgeleverde zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ballenkoning BV of op andere wijze dan in die toestemming besloten ligt, aan de Ballenkoning BV te retourneren. In de toestemming van de Ballenkoning BV tot retournering ligt geen erkenning van de grond voor retournering besloten. 6.15 De afnemer is gehouden alle zaken die hij van de Ballenkoning BV afgeleverd krijgt, ongeacht of deze reeds zijn eigendom geworden zijn, deugdelijk te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder die van brand, diefstal, storm- en waterschade. De afnemer is niet bevoegd zijn aanspraken uit de betreffende verzekeringsovereenkomsten aan derden te cederen of anderszins over te dragen of tot zekerheid te doen strekken. 6.16 Indien de afnemer zaken, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze een gebrek vertonen, doorlevert, indien hij met betrekking tot enigerlei gebrek bij doorlevering de afwezigheid daarvan heeft toegezegd en indien de afnemer na kennisneming van het feit dat hij aansprakelijk gesteld is of zal worden ter zake van gebreken van de afgeleverde zaken, niet onverwijld de Ballenkoning BV daaromtrent alle bekende gegevens vertrekt, kan de afnemer de door hem op grond van die gebreken te betalen schadevergoeding en bijkomende kosten niet verhalen op de Ballenkoning BV ook niet als rechtsopvolger van derden en is de afnemer gehouden alle schade en kosten die de Ballenkoning BV ter zake van deze gebreken lijdt of dient te vergoeden aan de Ballenkoning BV te vergoeden. 6.17 De afnemer kan jegens de Ballenkoning BV nimmer enig retentierecht geldend maken. 7. ONTBINDING

 

 

 

 

 

 7.1 De Ballenkoning BV is steeds gerechtigd doch nimmer gehouden een grond voor ontbinding van een overeenkomst aan te merken als een die overeenkomst ontbindende voorwaarde en het ontstaan van bedoelde grond als het intreden van die ontbindende voorwaarde, een en ander onverminderd het recht van de Ballenkoning BV op de schadevergoeding die haar zou toekomen indien zij anderszins ontbonden had. 7.2 Bij niet-toerekenbare tijdelijke onmogelijkheid van nakoming aan de zijde van de Ballenkoning BV is de afnemer niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te doen ontbinden. 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 8.1 De Ballenkoning BV is bevoegd, maar nimmer verplicht zaken aan de afnemer af te leveren, ter zake waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden van de prijs, vervoerskosten en/of vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. 8.2 Indien de Ballenkoning BV als in lid 1 van dit artikel bedoeld zaken toch in de macht van afnemer brengt, blijft de Ballenkoning BV eigenares van de afgeleverde zaken, totdat de afnemer, met inachtneming van artikel 5 van deze voorwaarden, de prijs, vervoerskosten en vorderingen als in lid 1 van dit artikel bedoeld, volledig heeft voldaan. 8.3 De afnemer is bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden over te dragen, mits dit geschiedt tegen minimaal de prijs die de afnemer ter zake van de betreffende zaken aan de Ballenkoning BV verschuldigd is en tegen contante, voorafgaande betaling of onder het bedingen van een gelijk eigendomsvoorbehoud. Het is de afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan derden in pand te geven of aan derden ter hand te stellen die daarop een retentierecht kunnen verkrijgen. 8.4 Zolang de Ballenkoning BV nog eigenares is van afgeleverde zaken is de afnemer verplicht op eerste verzoek van de Ballenkoning BV de zaken langs door de Ballenkoning BV te bepalen weg aan de Ballenkoning BV terug te geven. 8.5 Na teruggave blijft de afnemer de volle tegenprestatie en eventuele renten, boeten en kosten verschuldigd, waarop slechts in mindering komt een eventueel door de Ballenkoning BV reeds ontvangen bedrag ten gevolge van het alsnog te gelde maken van de goederen door de Ballenkoning BV. Tot dit te gelde maken of het op enigerlei specifieke wijze of tijd te gelde maken is de Ballenkoning BV niet gehouden. Evenmin is de Ballenkoning BV gehouden haar rechten uit de voorbehouden eigendom geldend te maken. 8.6 In verkoop, levering of overdracht is nimmer begrepen enig deel van of recht uit de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Ballenkoning BV. 8.7 Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking- en vervoersmaterialen, zoals pallets, palletboxen en containers, die de afnemers bereiken, blijven eigendom van de Ballenkoning BV en dienen door de afnemer op eerste verzoek ter beschikking van de Ballenkoning BV gesteld te worden. Zodra de afnemer hiermee in gebreke blijft is hij verplicht, onverminderd de rechten van de Ballenkoning BV uit het bovenstaande, de vervangingswaarde van de betreffende zaken aan de Ballenkoning BV te vergoeden. 9. SLOTBEPALINGEN 9.1 De kopjes van de artikelen van deze voorwaarden zijn slechts bedoeld ter globale rubricering en maken geen deel uit van de betreffende artikelen, zodat deze daardoor noch beperkter, noch uitgebreider geïnterpreteerd mogen worden.

 

 

 

 

 

 

 9.2 Alle door de Ballenkoning BV gemaakte buitengerechtelijke kosten ter zake van enig tekortschieten van de afnemer met betrekking tot zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief deze voorwaarden, komen volledig voor rekening van de afnemer, met als minimum het percentage van het te incasseren bedrag dat een advocaat, uit hoofde van het incassotarief voor advocaten, bij incasso in rekening zou mogen brengen, ongeacht of werkelijk een advocaat is ingeschakeld en of dat op basis van het incassotarief geschied is. 9.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden ook niet voor toepassing in aanmerking mocht komen, is de Ballenkoning BV bevoegd te bepalen dat de betreffende overeenkomst en/of andere bepalingen van deze voorwaarden evenzeer geheel of gedeeltelijk niet van kracht zullen zijn en/of bepalen welke voor de Ballenkoning BV vergelijkbare bepaling voor de niet-toepasselijke in plaats zal treden, een en ander ongeacht de splitsbaarheid van de niet toegepaste bepalingen. 9.4 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, op deze voorwaarden zelve en op alle geschillen daaromtrent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag V.N. d.d. 11 april 1980, Tbr. 1981, 184/1986, 61), is niet van toepassing, noch enige andere niet dwingend toepasselijke wet of verdrag. 9.5 Het opgenomen zijn van bepalingen in deze algemene voorwaarden impliceert niet dat deze ook als algemene voorwaarden in de zin van de wet beschouwd moeten worden. 9.6 De afnemer die zelf jegens derden gebruik maakt van algemene voorwaarden die samenhangen met de door hem met de Ballenkoning BV gesloten overeenkomsten, inclusief de onderhavige voorwaarden, en die door een derde rechtstreeks of indirect met een poging tot gehele of gedeeltelijke vernietiging of onredelijk bezwarend verklaring van zijn algemene voorwaarden wordt geconfronteerd, is gehouden daarvan, onder opgave van alle relevante feiten, onmiddellijk mededeling te doen aan de Ballenkoning BV. De Ballenkoning BV is bevoegd een dergelijke mededeling en het ten onrechte niet gedaan zijn van een dergelijke mededeling als een ontbindende voorwaarde voor een of meer nog niet volledig nagekomen overeenkomsten met de afnemer te beschouwen. Bij gebreke van het doen van bovenbedoelde mededeling is de afnemer gehouden de Ballenkoning BV alle daardoor geleden schade te vergoeden, ook voor zover deze na het doen van de mededeling niet vergoed zouden hoeven worden.

To-top